Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση

Οι Δράσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
  • Την ετήσια διαμορφωτική αξιολόγηση που διενεργείται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ.
  • Την ετήσια εξωτερική αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ η οποία θα διενεργείται από την επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών και από την Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ.
  • Την καταγραφή των διαδικασιών και των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ με τρόπο κατάλληλο ώστε να ενταχθούν στο πιστοποιητικό ISO του ΕΑΠ.