Προβολή, Δημοσιότητα και Διάχυση Αποτελεσμάτων

Οι δράσεις Προβολής, Δημοσιότητας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνουν:
  • Την έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ)
  • Την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα διανέμεται σε όλους τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους με τη ΔΑΣΤΑ
  • Τη συνεχή ανανέωση του περιεχομένου της Δικτυακής Πύλης της ΔΑΣΤΑ.
  • Την έκδοση δελτίων τύπου, ενημερωτικών άρθρων και άλλου έντυπου και ψηφιακού υλικού
  • Την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τις υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ σε όλες τις πόλεις όπου το ΕΑΠ διαθέτει πύλες-πόλους ή διεξάγει ΟΣΣ
  • Την διοργάνωση Ημερίδων Καινοτομίας, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
  • Την διοργάνωση εκδηλώσεων ειδικής θεματολογίας σε συμπόσια ή συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ
  • Την συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν άλλοι φορείς (πανεπιστημιακά ιδρύματα/ εθνικοί, τοπικοί παραγωγικοί φορείς κ.α.) οι οποίοι αφορούν στη στήριξη και προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.