Δικτύωση & Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών

1. Δράσεις Δικτύωσης
Στόχοι
Η ΔΑΣΤΑ μέσα από τις δράσεις δικτύωσης στοχεύει στην :
 • Δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας με τους δικτυωμένους φορείς
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της απασχόλησης
 • Αξιοποίηση των δικτυωμένων φορέων σε συμβουλευτικό ρόλο προς το έργο της ΔΑΣΤΑ.
 • Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και σε κοινές δράσεις προβολής
 • Συμμετοχή των φορέων σε έρευνες και μελέτες περιβάλλοντος απασχόλησης και σταδιοδρομίας του ΠΑΣ
 • Δημιουργία λίστας προσώπων επικοινωνίας που θα λειτουργήσουν ως μέντορες για την προώθηση αιτημάτων των φοιτητών

Λίστα Δικτυωμένων Φορέων
 Οι φορείς με τους οποίους έχει δικτυωθεί και συνεργάζεται η ΔΑΣΤΑ-ΕΑΠ είναι οι εξής:

 
 2. Δράσεις Μεταφοράς Βέλτιστων Πρακτικών
Στόχοι
Οι στόχοι της μεταφοράς και της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της σταδιοδρομίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας περιληπτικά είναι:
 • Η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ
 • Η ενημέρωση του προσωπικού της ΔΑΣΤΑ και η εξέλιξη του παραγόμενου έργου τους
 • Η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στη ΔΑΣΤΑ και στις δικτυωμένες δομές
 • Η σταδιακή ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στα αξιολογικά κριτήρια ποιότητας της ΔΑΣΤΑ
 
Κριτήρια
Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποια πρακτική ως βέλτιστη είναι:
 • Η προώθηση και ανάπτυξη της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
 • Η ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
 • Η καινοτομικότητα των υπηρεσιών
 • Η ανάπτυξη εργαλείων αυτοαξιολόγησης
 • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή εκπαίδευση και στην αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας
 • Η δημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού περιεχομένου και διαδικτυακών υπηρεσιών που απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες
 • Το εύρος και η ανταπόκριση που είχαν στις δομές που εφαρμόστηκαν
Μπορείτε να καταγράψετε οποιαδήποτε Βέλτιστη Πρακτική επιθυμείτε ΕΔΩ