ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΑΣΤΑ-ΕΑΠ) στοχεύει  στην ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής για την απασχόληση και την σταδιοδρομία των φοιτητών και των αποφοίτων του ΕΑΠ.
Εκτιμώντας πως τα επιτυχημένα παραδείγματα υπηρεσιών και προϊόντων  σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης και της σταδιοδρομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα ήταν χρήσιμο να κοινοποιηθούν σε όλες τις ΔΑΣΤΑ, προτείνουμε μια οργανωμένη καταγραφή των καλών πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί από διάφορους φορείς (Πανεπιστήμια,  ΤΕΙ, φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης, δημόσιους οργανισμούς  κ.α.). Σκοπός της συλλογής των Βέλτιστων Πρακτικών είναι να καταρτιστεί μια λίστα καταγεγραμμένων βέλτιστων πρακτικών για την απασχόληση, τη σταδιοδρομία και την επιχειρηματικότητα, η οποία θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων θα εκδοθεί ένας Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών σε θέματα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας.           
Ενδεικτικά κριτήρια  για να θεωρηθεί κάποια πρακτική ως βέλτιστη μπορεί να είναι κάποιο/α από τα παρακάτω: η καινοτομία της, το εύρος αποδοχής της οποίας έτυχε από τους ωφελούμενους, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω αυτής της πρακτικής, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σαν δυνατότητα σταδιοδρομίας και/ή η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της πρακτικής σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.        
Θα ήταν πολύ χρήσιμο επομένως να καταγράψετε καλές πρακτικές από τη δική σας εμπειρία αλλά και πρακτικές από άλλους φορείς στο εσωτερικό και το εξωτερικό  που  είστε σε θέση να  περιγράψετε σε περίπτωση που έχετε συνεργαστεί  μαζί τους.

Τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά
Περίοδος υλοποίησης:
Σε αυτή τη περιοχή μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχεία σχετικά με τη Βέλτιστη Πρακτική. Στην περίπτωση που θέλετε να επισυνάψετε παραπάνω από ένα αρχεία, χρησιμοποιείστε συμπιεσμένη μορφή (πχ .rar, .zip):
Για αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την συγκεκριμένη καλή πρακτική παρακαλώ επικοινωνήστε με το παρακάτω πρόσωπο επικοινωνίας: