Εκπαίδευση

Οι Δράσεις Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
    • Την ανάπτυξη ειδικού ψηφιακού υλικού για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΑΠ σε θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας. Το υλικό θα διατίθεται από το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ και την δικτυακή πύλη του ΕΑΠ.
    • Την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος εξομοίωσης περιπτώσεων κατά τις οποίες θα απαιτείται η λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας.