Newsletter της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ

Τεύχος: 2 / Νοέμβριος 2012

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 Ευρώ

Δημοσίευση: 19/11/2012
Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ

 

 

 

 

Μία καινούργια σελίδα στο χώρο του εταιρικού δικαίου και του επιχειρείν ξεκινά. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, αποτελεί τη νέα μορφή εταιρείας, η οποία εισάγεται στα εμπορικά πράγματα της χώρας με τον πρόσφατο νόμο 4072/2012. Η ίδρυση της πρώτης ΙΚΕ με κεφάλαιο 20 ευρώ είναι γεγονός μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ). Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) απευθύνεται κυρίως σε μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις και αναμένεται πρακτικά να αντικαταστήσει τις ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης). Η Ι.Κ.Ε. πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών καθώς:

 • Δεν χρειάζεται κεφάλαια για να ιδρυθεί (απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ)
 • Δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη τουλάχιστον για τις απλές περιπτώσεις
 • Έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις δικηγόρων / συμβολαιογράφων, δημοσιεύσεις)
 • Αποσυνδέεται η εταιρική συμμέτοχη από το κεφάλαιο
 • Αναγνωρίζεται κάθε είδους εταιρική εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη)
 • Απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας  
 • H σύστασή της μπορεί να γίνεται μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). Εφόσον ο φάκελος με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρης, η σύσταση της ΙΚΕ γίνεται σε μία ημέρα
 • Βασικά χαρακτηριστικά:
 • Ως ελάχιστο κεφάλαιο για την Ι.Κ.Ε. ορίζεται το ένα ευρώ (1€), χωρίς να αποκλείεται να οριστεί από τους ενδιαφερόμενους υψηλότερο μέγεθος κεφαλαίου, είτε κατά τη σύστασή της εταιρίας, είτε μεταγενέστερα με αύξηση κεφαλαίου
 • Η Ι.Κ.Ε. συστήνεται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές) και μπορεί να καθίσταται και ως μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
 • Για τη σύσταση και τροποποίηση της Ι.Κ.Ε. αρκεί ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
 • Στην διάρκεια λειτουργίας της Ι.Κ.Ε. απαιτείται δημοσιότητα (πχ εταιρικών μεταβολών) αποκλειστικά δια μέσου του Γ.Ε.ΜΗ. ή ιστοσελίδας
 •  Προβλέπονται απλοποιημένες διαδικασίες για τις γενικές συνελεύσεις, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, την συνεδρίαση των οργάνων της κ.λπ., ενώ, αποφάσεις μπορούν να ληφθούν τόσο εντός όσο και εκτός συνέλευσης
 • Ο χρόνος ζωής της ΙΚΕ είναι ορισμένης διάρκειας. Αν δεν οριστεί στο καταστατικό της, ισχύει η 12ετία. Έχει την έδρα της στον δήμο που ορίζεται στο καταστατικό και υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 • Η ΙΚΕ δεν εκδίδει μετοχές, αλλά μερίδια, τα οποία κατανέμονται ισομερώς στους εταίρους, ανάλογα με το είδος των εισφορών τους, είτε αυτές μπορούν να αποτιμηθούν και να εγγραφούν στον ισολογισμό είτε όχι.
 • Τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο των μετόχων αλλά στην συνολική αξία των εισφορών. πχ, εταίρος μπορεί να προσφέρει αντί για κεφάλαιο, εργασία, ή οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών. Επειδή οι παροχές αυτές δεν μπορούν να αποτιμηθούν, η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό.
 • Το ύψος των εγγυητικών εισφορών (π.χ. από τράπεζες, άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα), καθορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 75% του ποσού για το οποίο ο εταίρος έχει αναλάβει ευθύνη καταβολής. Τα στοιχεία των εγγυητικών εισφορών (χρόνος, ύψος, σύνθεση) δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.
 • Πριν από κάθε διανομή κερδών στους εταίρους, το αποθεματικό της εταιρείας θα πρέπει υποχρεωτικά να ενισχύεται με το 1/20 των καθαρών κερδών, ώστε να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των πιστωτών. Το αποθεματικό μπορεί να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.
 • Η ΙΚΕ είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών. Κάθε χρόνο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα, που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε
 • Για τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, κόστους 70 ευρώ και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Για τη σύσταση της Εταιρίας χρειάζεται επιπλέον:
 • Τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ)
 • Κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο.
 • Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό 5,8€
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό)
 
Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την καινοτόμο εταιρική μορφή, μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες μίας Στάσης που είναι:
 
1)      Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των κατά τόπους επιμελητηρίων, εφόσον η εταιρία συστήνεται με ιδιωτικό έγγραφο 
2)      Οι πιστοποιημένοι ως Υπηρεσίες μιας Στάσης συμβολαιογράφοι εάν η σύσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο
 
  Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στα συννημένα αρχεία αυτού του άρθρου για να ενημερωθούν.
Αθανάσιος Σακελλαρίου
Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Σύσταση εταιρείας

Συνημμένα: Διαδικασια-Συστασης.pdf , Ιδιωτικη-Κεφαλαιουχικη-Εταιρια.pdf

Αφήστε ένα σχόλιο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλες οι Δημοσιεύσεις »

Editorial                              
newspaper Editorial

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Τα νέα των πράξεων          
τα νέα της ΔΑΣΤΑΤα νέα της ΔΑΣΤΑ

Επιμέλεια: Αχιλλέας Καμέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΔΑΣΤΑ


Τα νέα του ΓΔΤα νέα του ΓΔ

Επιμέλεια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΓΔ ΕΑΠ


Τα νέα της ΜΚΕΤα νέα της ΜΚΕ

Επιμέλεια: Μιχάλης Ξένος Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΜΚΕ ΕΑΠ
Εξελίξεις-Επικαιρότητα      
 Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)Agenda for new skills and jobs (European Union 2011)            Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Αναμένεται Προκήρυξη για τη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων στους Τομείς Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών                                     Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 ΕυρώΙδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία: H Νέα Μορφή Εταιρικής Επιχείρησης με Ελάχιστο Κεφάλαιο 1 Ευρώ                                               Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ


Μελλοντικές τάσεις στην αγορά εργασίας και «επίκαιρες» δεξιότητες                                                                                  Επιμέλεια: Μ. Κουπαρούσου - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΑΠ


Σύσταση Ταμείου Εγγύησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις                                                                                  Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ ΕΑΠ                 Έρευνες-Μελέτες            
Παρωθητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων                           Επιμέλεια: Κ. Παπαχριστόπουλος & Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


Προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα Δ’ τρίμηνο 2012                                                               Επιμέλεια: Α. Κανελλοπούλου - Διαχείριση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου ΔΑΣΤΑ
Πρόσωπα                          
Ευαγγελία Μανούσου

Επιμέλεια: Ι. Σωτηροπούλου - Επιστημονική υποστήριξη ΔΑΣΤΑ


 Μπορεί η Επιχειρηματικότητα να Διδαχθεί;                                       Επιμέλεια: Αθανάσιος Σακελλαρίου - Σύμβουλος επιχειρηματικότητας ΜΚΕ
Σας Ενδιαφέρει...              
The European Employment Forum

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


 Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ)                                               Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter


Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή Newsletter
Το βήμα Των Φοιτητών & Αποφοίτων
Το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας                                      Επιμέλεια: Χ.Β.