Παρατηρητήριο για την Απασχόληση και την Σταδιοδρομία

Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ έχει ως βασική αποστολή να υποστηρίξει με εμπειρικά δεδομένα τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για την Απασχόληση και την Σταδιοδρομία του ΕΑΠ καθώς και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και των υπηρεσιών των δομών απασχόλησης του ΕΑΠ (Γραφείο Διασύνδεσης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). Μέσα από την οργανωμένη μελέτη και ανάλυση εμπειρικών δεδομένων (ερευνών και μελετών) από ελληνικές και διεθνείς βάσεις αλλά και την εκπόνηση στοχευμένων επιστημονικών μελετών έχει ως στόχο να παράσχει στην ΔΑΣΤΑ και στις υποκείμενες δομές, επικαιροποιημένα στοιχεία για το πώς έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον της Απασχόλησης και της Σταδιοδρομίας τόσο σε σχέση με τους φοιτητές και αποφοίτους του ΕΑΠ όσο και γενικότερα με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
Μέσα από την καταγραφή των τάσεων της αγοράς εργασίας και την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης των υπηρεσιών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΑΠ (ΔΑΣΤΑ-ΓΔ-ΜΚΕ) επιτυγχάνεται αφενός, η διασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέπουν τη συνεχή προσαρμογή των υπηρεσιών τους στις εξελίξεις της αγοράς, όσο και η βέλτιστη υποστήριξη των επωφελούμενων φοιτητών και αποφοίτων. Παράλληλα, πολλά από τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα συμβάλουν στην ενημερότητα του EAΠ σε σχέση με το πόσο τα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής αλλά και στις ανάγκες των φοιτητών.
Τέλος, το ΠΑΣ σκοπεύει να αποτελέσει έναν πόλο δικτύωσης με ελληνικά και διεθνή Παρατηρητήρια Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και συναφείς φορείς που διεξάγουν μελέτες (π.χ. το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.α.) με στόχο τόσο την αξιοποίηση του μεγίστου αριθμού ερευνών όσο και τον από κοινού σχεδιασμό ερευνητικών μελετών.