Μελετες ΠΑΣ

 

 

 • Ετήσια Μελέτη Περιβάλλοντος Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2012

 

  • Επαγγελματικά Περιγράμματα στο χώρο του Πολιτισμού και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών

   

  • Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και η σύνδεσή της με την αγορά εργασίας

  • Ετήσια Μελέτη Περιβάλλοντος Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2011
         

   

  • Παράγοντες παρακίνησης και περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων:  Η Θεωρία Αυτοκαθορισμού στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου